logoinvert.png

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה
בעבודה טיפולית שגרתית ובהפרעות חריפות

מרצת הקורס: גב' נעמה גרינולד

24 שעות אקדמיות

שישה ימי שישי בין השעות 08:30-11:45 
בתאריכים : 25/12/20, 01/01/21, 08/01/21, 15/01/21, 22/01/21, 29/01/21 

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים.
תיאוריית מנטלזיציה הינה בעשור האחרון מהתיאוריות הטיפוליות בכלל והפסיכודינמיות בפרט העכשוויות המרכזיות בעולם. התאורייה אינטגרטיבית בהיותה משלבת היבטים התפתחותיים, קוגניטיביים, נוירולוגיים ועוד.
התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות נפשיות/אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD) אשר בהן קיימת פגיעה משמעותית ביכולת להכיר במצבים נפשיים של עצמי ו/או אחרים, וכתוצאה נפגעת באופן משמעותי יכולת הוויסות של רגשות והיחסים הבינאישיים. במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) הורחב למגוון רחב ביותר של הפרעות, אוכלוסיות ובמגוון של מסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי).
בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, מושגים בסיסיים בתאוריה, ועקרונות עבודה הייחודיים לה, כתאוריה פסיכודינמית אך עם דגש על אקטיביות ומיקוד של המטפל/ת, וכן נכיר כלים להערכת רמת רפלקטיביות (QRF) . הקורס יאפשר הטמעה של טכניקות מבוססות מנטליזציה בעבודה עם ילדים והורים ובהפרעות ספציפיות.

נושאי הקורס:
• תיאוריית מנטליזציה – הנחות יסוד ומושגים תאורטיים מרכזיים.
• תיאוריית מנטליזציה כגישה אינטגרטיבית.
• עמדה (stance)טיפולית מנטליסטית.
• טכניקות בטיפול מבוסס מנטליזציה.
• יישומים לטיפול בילדים (MBT-C) ולהדרכת הורים (MBT-P).
• יישומים בפסיכופתולוגיות ספציפיות כגון, BPD (בורדרליין) פגיעות מיניות והפרעה על הציר האוטיסטי (ASD) - עפ"י תאום עם המשתתפים.

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,450 ₪
מתמחים: 1,200 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,000 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון