logoinvert.png

קורס ACT בסיס

מרצה הקורס: ליאור בירן

26 שעות אקדמיות

5 ימי שישי בין השעות 08:30-13:00
 בתאריכים: 06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020 

ACT - תרפיית קבלה ומחויבות הינה אחת מן הגישות הבולטות והמאוששות מחקרית בגל השלישי של ה-CBT וזוכה לתמיכה מחקרית רבה. עקרונות הגישה מובילים להצלחה טיפולית בתחומים רבים זאת מתוך מודל העבודה הטיפולי הייחודי שהיא מציעה, הנשען על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות המתלכדות לשאיפה להגיע לגמישות פסיכולוגית. 
הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד. 

מטרות הקורס:
* הענקת ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת ה-ACT: קונטקסטואליזם פונקציונלי- הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל. 
* מתן עקרונות בסיסיים של ניתוח התנהגותי ויישומי, השפה והשפעתה על החוויה האנושית.  
* הכרה עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדם. 

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  1,600 ₪
מתמחים: 1,300 ₪
בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1,100 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון