logoinvert.png

כיצד עושים פסיכותרפיה 
במצבים מסכני חיים

מרצה הקורס: מרק שרמן
42 שעות אקדמיות

מרק עגול באמת .png

שבעה ימי שישי בין השעות 08:30-13:30 
בתאריכים: 9.4.21, 16.4.21,
23.4.21, 30.4.21, 7.5.21, 14.5.21, 21.5.21.

הקורס יעסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, תוך התייחסות לשלבי המחלה והטיפולים השונים. הקורס נועד להקנות תשתית תיאורטית ויישומית לעבודה טיפולית תומכת עם אנשים בסוף החיים. הקורס יספק היכרות עם מאפייני הסבל והמצוקה של הנוטים למות בהיבטים הגופניים, הנפשיים, האתיים, החברתיים והרוחניים. בהמשך, יתמקד הקורס בגישות טיפול רלוונטיות (כגון: נרטיבית, אקזיסטנציאלית, רוחניות) המכוונות להקלה על הסבל הנפשי, הקיומי והרוחני באמצעות קידום תהליכי פרידה, מציאת משמעות, שימור תקווה ועוד. 


מטרות הקורס:
* לספק מסגרת תאורטית עדכנית להמשגה של טיפול פליאטיבי תוך התייחסות לתמורות שחלו בתחום ומשמעויות קליניות הנגזרות מכך.
* הקניית ידע מעמיק בטיפול פליאטיבי תוך דגש על טיפול בסימפטומים, שיפור תקשורת ומיומנויות בישור, טיפול במשפחה, טיפול תחת איום על החיים סביב סוף חיים.
* לימוד חוויתי ורכישת כלים יישומיים ממגוון גישות בטיפול פליאטיבי .
* כיצד לשמור על המטפל הפליאטיבי משחיקה.
  

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

קורס מקוון חותמת.jpeg

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  2,400 ₪
מתמחים:  2,100 ₪
 בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו וסטודנטים לתואר שני טיפולי: ₪1,950

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון