logoinvert.png

קבוצת לימוד מתקדמת בנושא:
טיפול בהורות בגישה אינטרגטיבית 
מבוססת התקשרות 

מרצות: פרופ' אסתר כהן ד"ר אסתר במברגר

24 שעות אקדמיות

12 ימי שני בין השעות 09:00-10:30
בתאריכים: 01.03.21, 08.03.21, 15.03.21, 22.03.21, 05.04.21, 12.04.21, 19.04.21, 26.04.21, 03.05.21, 10.05.21, 24.05.21, 31.5.21


בקורס נתמקד בלמידה מתקדמת תאורטית ויישומית דרך דיון על תיאורי מקרה של המשתתפים להבהרה והפנמה של גישה איטגרטיבית לטיפול בהורות המבוססת על תיאוריית ההתקשרות. 
גישה טיפולית זו מתבססת על התפתחויות תיאורטיות מחקריות וקליניות חדשניות המצביעות על הפוטנציאל המשמעותי הגלום הן בטיפול בהורות כתחליף לטיפול ישיר בילד, והן בתור חלק חשוב המשולב בטיפול הישיר בילד, בטיפול הדיאדי, ובטיפול המשפחתי. זוהי גישה אינטגרטיבית המתבססת על תיאוריית ההתקשרות אך משלבת גישות נוספות כמו הפסיכואנליזה ההתייחסותית, מדעי המח האפקטיביים, גישות מערכתיות וגישות קוגנטיביות התנהגותיות.
בקורס נדגים את היישום של ההבנות התיאורטיות של הגישה במגוון הקשרים ואוכלוסיות מתוך עבודתם של משתתפי הקורס.


מטרות הקורס:
* העמקת ההבנה של המשגות מרכזיות ותהליכים בטיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית מבוססת התקשרות.  
*שימוש בהמשגות אלו לפיתוח שיקול דעת, בחירת המטרות הטיפוליות, הסטינג הטיפולי ואסטרטגיות התערבות.
*שימוש בהמשגות אלו לפיתוח שיקול דעת, בחירת המטרות הטיפוליות, הסטינג הטיפולי ואסטרטגיות התערבות. 
*פיתוח מיומנויות קליניות מגוונות בכדי להיטיב את ההתאמה של ההתערבות למאפיינים הספציפיים של ההורה, הילד והקשר הורה ילד.

Place your Text Here

Place your Text Here

Place your Text Here

חותמת מרובעת-סופי.png

עלויות הקורס:
אנשי מקצוע:  2,500 ₪
מתמחים ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2,100 ₪

מפרשית נייר 2.jpg

Place your Text Here

Place your Text Here

אתר מכון מפרשים


טלפון: 052-734-1212

מייל: mifrasim@mta.ac.il

דף הפייסבוק של המכון